Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »

Disclaimer OEM Office Elearning Menu

Disclaimer - OEM Office E-Learning Menu

 

BIJLAGE I - Herroepingsrecht


U heeft, in geval u koopt of afneemt als consument, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (bijlage II), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U kunt de mededeling zenden naar de bekende contactgegevens van OEM, welke eveneens zijn opgenomen in bijlage II)

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

 

 

Bijlage II - Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-          Aan:           OEM, de heer G. Hulsebos

Wisselweg 33

1314 CB  ALMERE

[email protected]

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* de overeenkomst die ik/wij met OEM gesloten hebben op XX / XX / XXXX herroepen op grond van de wet koop of afstand.

 

-          Ik/Wij* heb/hebben* besteld op*/ontvangen op* XX/XX/2017

 

** doorhalen wat niet van toepassing is.

 

OEM wijst erop dat de herroeping slechts kan geschieden tot 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen voor zover het betreft opleidingsovereenkomsten, terwijl in geval sprake is van een koopovereenkomst de termijn 14 dagen na ontvangst van de gekochte zaken aanvangt.

Met vriendelijke groet,

 

 

Naam koper/afnemer + handtekening + datum